Taeguek il (1st) jang

Taeguek yi (2nd)Jang

Taeguek Sam (3rd) Jang

Taeguek sa (4th) Jang

Taeguek oh (5th) Jang

Taeguek yook

(6th) Jang

Taeguek chil

(7th)Jang

Taeguek pal (8th) Jang